Study on genetic diversity of Curculigo orchioides Gaertn populations from Vietnam, an endangered medicinal herb

 Nội dung tóm tắt: Study on genetic diversity of Curculigo orchioides Gaertn populations from Vietnam, an endangered medicinal herb

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Bùi Lê Thanh Nhàn, Trần Minh Đức, Trần Văn Giang, Phạm Thành

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)

 Tập, (số), trang: 19, 7&8, 293-301

 Số ISSN/ISBN: 0972-2025

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 77

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt