Sinh học đại cương

 Nội dung tóm tắt: Sinh học đại cương

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Đức Quang

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 45

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt