Silver nanotechnology applications to produce medical gauze being capable of decontaminating

 Nội dung tóm tắt: Silver nanotechnology applications to produce medical gauze being capable of decontaminating

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Phan Văn Cư, Nguyễn Văn Khanh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 107, 8,

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 24

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt