Selection of Sesame Accessions (Sesamum indicum L.) in Thua Thien Hue Province, Vietnam

 Nội dung tóm tắt: Selection of Sesame Accessions (Sesamum indicum L.) in Thua Thien Hue Province, Vietnam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science

 Tập, (số), trang: 7, 24-31

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 32

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt