Resistance to Taiwanese race 1 strains of Ralstoniasolanacearum in wild tomato germplasm

 Nội dung tóm tắt: Resistance to Taiwanese race 1 strains of Ralstoniasolanacearum in wild tomato germplasm

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Elisabeth Esch, Jaw-Fen Wang

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: European Journal of Plant Pathology (0929-1873)

 Tập, (số), trang: 122, 471-479

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 231

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt