Phân tích điện di hai chiều protein của các dòng lúa (Oryza sativa L.) chịu hạn chọn lọc từ nuôi cấy in vitro

 Nội dung tóm tắt: Phân tích điện di hai chiều protein của các dòng lúa (Oryza sativa L.) chịu hạn chọn lọc từ nuôi cấy in vitro

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 6, 4, 439-443

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 20

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt