PHÁT HIỆN GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SINH ĐỘC TỐ CYLINDROSPERMOPSIN TRONG MẪU SINH KHỐI VI KHUẨN LAM BẰNG KỸ THUẬT PCR

 Nội dung tóm tắt: PHÁT HIỆN GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SINH ĐỘC TỐ CYLINDROSPERMOPSIN TRONG MẪU SINH KHỐI VI KHUẨN LAM BẰNG KỸ THUẬT PCR

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Hoàng Thị Thanh, Ngô Thị Diễm My

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 15-26

 Số ISSN/ISBN: 1859–1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 8

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt