Phân lập và sàng lọc các chủng Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan cấp tuỵ cấp tính trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế bằng chỉ thị phân tử 16S rARN.

 Nội dung tóm tắt: Phân lập và sàng lọc các chủng Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan cấp tuỵ cấp tính trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế bằng chỉ thị phân tử 16S rARN.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Văn Khanh, Trần Thúy Lan, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Thị Kim Cơ, Lê Thị Tuyết Nhân, Trần Quốc Dung

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 47-58

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 63

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt