Nuôi cấy vi tảo

 Nội dung tóm tắt: Nuôi cấy vi tảo

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt