Nhân giống in vitro cây sa nhân (Amomom sp.) ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Nội dung tóm tắt: Cây sa nhân là một loài dược liệu quý, hiện đang được nhiều người quan tâm phát triển trồng nhằm tạo nguồn dược liệu. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thí nghiệm nhân giống in vitro cây sa nhân (Amomum sp.) thu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đỉnh sinh trưởng và gốc thân của cây tự nhiên được khử trùng bằng HgCl2 0,15% trong thời gian từ 15-18 phút, sau đó ngâm trong dung dịch nano bạc 40 ppm trong 12 phút. Đối với đỉnh chồi, thời gian khử trùng HgCl2 16 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất, đạt 40% và đối với gốc thân, thời gian khử trùng HgCl2 17 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất, đạt 42,86%. Mẫu được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung riêng lẻ chất kích thích sinh trưởng (KTST) BAP, KIN (kinetin). Sau 4 tuần nuôi cấy, khả năng tái sinh chồi tốt nhất đạt được trên môi trường bổ sung BAP 2,0 mg/l (1,83 chồi/mẫu gốc thân và 2,75 chồi/mẫu chồi đỉnh bổ đôi) hoặc trên môi trường bổ sung kinetin 3,0 mg/l (1,60 chồi/mẫu gốc thân và 2,0 chồi/mẫu chồi đỉnh bổ đôi). Gốc thân in vitro được cấy lên môi trường nhân nhanh bổ sung riêng lẻ các chất kích thích sinh trưởng BAP và kinetin hoặc phối hợp BAP với NAA. Sau 10 tuần nuôi cấy, môi trường bổ sung BAP 1,0 mg/l cho số chồi lớn nhất đạt 9,83 chồi/mẫu. Chồi in vitro được cảm ứng rễ trên môi trường MS bổ sung NAA hay IBA. Rễ được cảm ứng tốt nhất trên môi trường MS có bổ sung 0,6 mg/l NAA cho số rễ cao nhất (7,17 rễ/chồi) và rễ phát triển nhanh về chiều dài trên môi trường bổ sung 0,4 mg/l IBA (3,89 cm). Cây con in vitro được huấn luyện thích nghi và trồng trên giá thể xơ dừa với tỷ lệ sống sót 94,44% sau 1 tháng và 72,22% sau 2 tháng.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Thân Trọng Bảo Khánh, Phạm Phú Bình, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Tân

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 126, 1D,

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 168

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt