Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cây lúa ở thế hệ M2 chiếu xạ tia gamma (60Co).

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cây lúa ở thế hệ M2 chiếu xạ tia gamma (60Co).

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Đống

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai: Những vấn đề cơ bản trong Khoa học sự sống NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

 Tập, (số), trang: 706-708

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2003

 File đính kèm:

 Số lần xem: 18

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt