Nghiên cứu xác định hiệu lực của các gen kháng đối với các chủng (Isolate) nấm đạo ôn thu thập ở các tỉnh phía bắc miền trung Việt Nam

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu xác định hiệu lực của các gen kháng đối với các chủng (Isolate) nấm đạo ôn thu thập ở các tỉnh phía bắc miền trung Việt Nam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Triêu Hà, Lê Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Lê Na

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn

 Tập, (số), trang: 12,

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 259

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt