Nghiên cứu tập đoàn giống ớt cay (Caspicum Annum spp) nhập nội trong vụ đông xuân 2001 – 2002 tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tập đoàn giống ớt cay (Caspicum Annum spp) nhập nội trong vụ đông xuân 2001 - 2002 tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí khoa học Đại Học Huế

 Tập, (số), trang: 18, 89-96

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2003

 File đính kèm:

 Số lần xem: 46

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt