Nghiên cứu tập đoàn giống mướp ngọt trồng vụ xuân hè 2014 tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tập đoàn giống mướp ngọt trồng vụ xuân hè 2014 tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Thị Khánh, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí khoa học Đại học Quảng Nam

 Tập, (số), trang: 7, 54-64

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 260

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt