Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây măng tây (Asparagus officinalis L.).

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây măng tây (Asparagus officinalis L.).

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Cao Bảo Quang, Ngô Thị Minh Thu, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)

 Tập, (số), trang: 15, 4A, 1-9

 Số ISSN/ISBN: ISSN

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 74

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt