Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L)

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Cao Bảo Quang, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV - 2016 "Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn"

 Tập, (số), trang: 79

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 71

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt