Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử SCAR liên kết với gen kháng bệnh xoăn vàng lá (Ty-1)ở cà chua

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử SCAR liên kết với gen kháng bệnh xoăn vàng lá (Ty-1)ở cà chua

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: 12, Kỳ 2 - Tháng 6, 24-28

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 349

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt