Nghiên cứu nhân giống in vitro giống sen trắng trẹt lõm Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu nhân giống in vitro giống sen trắng trẹt lõm Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học (81)

 Tập, (số), trang: 1267-1274

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 70

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt