Nghiên cứu một số kỹ thuật nhân giông cây chùm ngây(Moringa oleifera M.) bằng phương pháp hữu tính

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu một số kỹ thuật nhân giông cây chùm ngây(Moringa oleifera M.) bằng phương pháp hữu tính

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Viết Thắng, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: Chuyên đề GCT, VN, 2 (12/2016), 273-280

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 285

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt