Nghiên cứu loại bỏ độc tố vi khuẩn tảo lam microcystin trong nước nhờ phản ứng quang xúc tác với TiO2

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu loại bỏ độc tố vi khuẩn tảo lam microcystin trong nước nhờ phản ứng quang xúc tác với TiO2

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Hồng Danh, Phan Thị Thanh Thủy

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 92, 4, 127-136

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 43

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt