Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ của tảo Chlorella phân lập từ nước thải sản xuất bún ở làng Vân cù, Hương toàn, Hương trà, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ của tảo Chlorella phân lập từ nước thải sản xuất bún ở làng Vân cù, Hương toàn, Hương trà, Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Ngô Thị Tường Châu & Hoàng Ngọc Vân

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2001

 File đính kèm:

 Số lần xem: 40

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt