Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa Lily Sorbonne ở thế hệ G1 sau khi xử lý lạnh củ in vitro tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa Lily Sorbonne ở thế hệ G1 sau khi xử lý lạnh củ in vitro tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Văn Minh, Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Thị Diễm, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 85, 7, 35-41

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 23

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt