Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến nuôi trồng tảo Spirulina platensis sử dụng nguồn nước khoáng Thanh Tân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến nuôi trồng tảo Spirulina platensis sử dụng nguồn nước khoáng Thanh Tân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Phan Thị Tường Vi

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 100, 1, 97-105

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 39

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt