Nghiên cứu ảnh hưởng của các độ cao cắt ngọn đến khả năng sinh trưởng và năng suất của cây rau chùm ngây tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của các độ cao cắt ngọn đến khả năng sinh trưởng và năng suất của cây rau chùm ngây tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Phong

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 119, 5, 27-34

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 230

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt