MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI CHỌN T

 Nội dung tóm tắt: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI CHỌN T

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Phan Thu Thảo, Đặng Thanh Long, Trần Thị Phương Nhung, Lê Tiến Dũng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 143-152

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 18

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt