Khảo sát tính chất lý hóa của endo-beta-1,4-glucanase từ Trichoderma asperillum SH16

 Nội dung tóm tắt: Khảo sát tính chất lý hóa của endo-beta-1,4-glucanase từ Trichoderma asperillum SH16

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hông Vân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 9(82), 72-77

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 24

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt