Khả năng kháng nấm và hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) của dung dịch nano bạc

 Nội dung tóm tắt: Khả năng kháng nấm và hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) của dung dịch nano bạc

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Như Cương, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Diễm

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 3A, 161-171

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 36

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt