Isolation and evaluation anti-pathogenic activities of Lactococcus garvieae from shrimp intestinal system

 Nội dung tóm tắt:

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Trần Hương Duyên, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Huy

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Hue University Journal of Science

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 77-86

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 25

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt