Isolation and biomass production of microalgal species from VietNam

 Nội dung tóm tắt: Isolation and biomass production of microalgal species from VietNam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 17

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 30

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt