INFLUENCE OF GROWING MEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCEMEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCE

 Nội dung tóm tắt: INFLUENCE OF GROWING MEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCEMEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCE

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Nguyen Thi Thanh Loan, Nguyễn Thị Diệu Thể

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 128, 3D, 85-94

 Số ISSN/ISBN: 2588–1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt