Influence of Foliar Fertilizers on Growth and Development of Petunia hybrida in Winter-Spring 2015-2016 in Thua Thien Hue

 Nội dung tóm tắt: Influence of Foliar Fertilizers on Growth and Development of Petunia hybrida in Winter-Spring 2015-2016 in Thua Thien Hue

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science

 Tập, (số), trang: 7, 40-47

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 4

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt