Influence of amonium on the grouth and N2 fixing activity of some cyanobacteria

 Nội dung tóm tắt: Influence of amonium on the grouth and N2 fixing activity of some cyanobacteria

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Tran Van Nhi

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Annual report 1996 of Institute of Biotechnology. Publishing house Sciences and Technic. Hanoi

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 1997

 File đính kèm:

 Số lần xem: 13

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt