Identification of major QTLs associated with stable resistance of tomato cultivar ‘Hawaii 7996’ to Ralstonia solanacearum

 Nội dung tóm tắt: Identification of major QTLs associated with stable resistance of tomato cultivar 'Hawaii 7996' to Ralstonia solanacearum

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Jaw-Fen Wang, Ho Fang I, Trương Thị Hồng Hải, Huang Shu Mei

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Euphytica (0014-2336)

 Tập, (số), trang: 190, 241-252

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 244

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt