Hình thái và khả năng sinh độc tố cylindrospermopsin của các chủng vi khuẩn lam phân lập từ một số ao hồ Việt Nam

 Nội dung tóm tắt: Sự hiện diện sinh khối của vi khuẩn lam đã được biết nhiều trên thế giới ở những ao hồ ưu dưỡng, những hồ chứa nước uống và liên quan một cách đáng kể đến chất lượng nước. Một số loài vi khuẩn lam có khả năng sản sinh ra độc tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe con người. Độc tố cylindrospermopsin được tìm thấy đầu tiên do loài vi khuẩn lam Cylindrospermopsis raciborskii sản sinh ra. nhưng đến nay loại độc tố này cũng đã được phát hiện thấy ở một số loài vi khuẩn lam khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập 28 chủng vi khuẩn lam có tiềm năng sinh độc tố cylindrospermopsin thuộc các chi Cylindrospermopsis, Aphanizomenom, Anabaena và Raphidiopsis từ một số thủy vực ở Việt Nam, phân tích hình thái và thăm dò khả năng sinh độc tố của chúng bằng phép thử ELISA. Dựa vào sự giống nhau về hình thái giữa các chủng chúng tôi xếp chúng vảo 6 loài: Cylindrospermopsis raciborskii (20 chủng), Raphidiopsis curvata (1 chủng), R.mediterranea (1 chủng), Aphanizomenom sp. (1 chủng), Anabaena circinalis (4 chủng), Anabaena smithii (1 chủng). Phân tích độc tố cho thấy, chỉ có 14 chủng (thuộc loài Cylindrospermopsis raciborskii) phát hiện thấy có cylindrosptermopsin trong nuôi cấy. Trong cùng một loài, mặc dù hình thái không khác biệt, khả năng sinh độc tố và hàm lượng độc tố là khác nhau giữa các chủng.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Cảnh, Lê Thị Trân Nhi

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)

 Tập, (số), trang: 8, 1, 103-108

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2010

 File đính kèm:

 Số lần xem: 133

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt