Giáo trình Kỹ thuật nuôi cấy mô

 Nội dung tóm tắt: Giáo trình Kỹ thuật nuôi cấy mô

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 978-604-912-951-3

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 240

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt