Ghi nhận đầu tiên về độc tính của loài vi khuẩn lam Planktohrix rubescens phân lập từ ao nuôi cá tỉnh Sóc trăng.

 Nội dung tóm tắt: Vi khuẩn lam (VKL) và độc tính của nó là một trong những mối quan ngại liên quan đến chất lượng môi trường và sức khỏe sinh thái. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định độc tính của loài VKL Planktothrix rubescens có ở Việt Nam. Mẫu VKL trong ao nuôi cá ở tỉnh Sóc Trăng được thu và mang về phòng thí nghiệm phục vụ việc định danh trên cơ sở hình thái học và phân lập để nuôi lấy sinh khối. Dịch chiết của loài P. rubescens được dùng để phân tích độc tố microcystins và dùng để thử nghiệm độc tính trên loài vi giáp xác Daphnia magna. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin khoa học về đa dạng sinh học, đặc tính sinh thái, hình ảnh và mô tả hình thái đầu tiên cho loài VKL P. rubescens ở Việt Nam. Phân tích bằng ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay) đã cho thấy cả 5 chủng thuộc loài P. rubescens đều có thể sản sinh độc tố microcystins với nồng độ từ 0,06-0,42 µg/g sinh khối khô. Phơi nhiễm mãn tính D. magna với dịch chiết của P. rubescens, chủng S1, được quan sát và sức sống của sinh vật bị suy giảm đáng kể. Độc tính của dịch chiết đối với D. magna cho thấy trong dịch chiết chắc phải chứa hợp chất thứ cấp khác có độc đối với vi giáp xác.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đào Thanh Sơn, Trần Phước Thảo,, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Bá Trung

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Sinh học (0866-7160)

 Tập, (số), trang: 38, 1, 115-123

 Số ISSN/ISBN: 0866-7160

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 87

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt