GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION

 Nội dung tóm tắt: GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý thùy Trâm, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Phan Thủy Tiên

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)

 Tập, (số), trang: 20, 23&24, 1160-1171

 Số ISSN/ISBN: 0972-2025

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 21

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt