Điều tra tình hình dịch hại trên cây chùm ngây (Moringa oleifera M.) và đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc phòng trừ bệnh chết cây con (Pythium sp.)

 Nội dung tóm tắt: Điều tra tình hình dịch hại trên cây chùm ngây (Moringa oleifera M.) và đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc phòng trừ bệnh chết cây con (Pythium sp.)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Duy Phong

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Bảo vệ thực vật

 Tập, (số), trang: 5, 43-51

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 259

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt