Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn ở thành phố Huế.

 Nội dung tóm tắt: Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn ở thành phố Huế.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Bách Thảo, Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân

 Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 270, 1, 14-22

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 28

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt