Development of Gene-Based Markers for The Pun1 Pungency Gene in Pepper(Capsicum spp.) for Marker-Assisted Selection

 Nội dung tóm tắt: Development of Gene-Based Markers for The Pun1 Pungency Gene in Pepper(Capsicum spp.) for Marker-Assisted Selection

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Ki-Taek Kim, Su Kim, Hyun-Ran Kim

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Horticulture Environment and Biotechnology (2211-3452)

 Tập, (số), trang: 50, 4, 358-365

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2009

 File đính kèm:

 Số lần xem: 211

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt