Development of a co-dominant SCAR marker linkedto the Ph-3 gene for Phytophthora infestans resistancein tomato (Solanum lycopersicum)

 Nội dung tóm tắt: Development of a co-dominant SCAR marker linkedto the Ph-3 gene for Phytophthora infestans resistancein tomato (Solanum lycopersicum)

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Hung Ngoc Tran, Hak Soon Choi, Pue Hee Park

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: European Journal of Plant Pathology (0929-1873)

 Tập, (số), trang: 136, 237-245

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 236

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt