ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRONG VỤ XUÂN – HÈ 2015 TẠI QUẢNG BÌNH

 Nội dung tóm tắt: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRONG VỤ XUÂN - HÈ 2015 TẠI QUẢNG BÌNH

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, , Nguyễn Văn Hùng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, Nhà xuất bản đại học Huế 2015

 Tập, (số), trang: 54-64

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 253

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt