Đánh giá một số chỉ tiêu nông sinh học và khả năng kháng bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) trên đồng ruộng của tập đoàn dòng lúa mang gen kháng tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá một số chỉ tiêu nông sinh học và khả năng kháng bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) trên đồng ruộng của tập đoàn dòng lúa mang gen kháng tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Viết Thắng, Phan Thị Lâm, Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: Chuyên đề 4/2015, 66 - 72

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 228

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt