Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình nuôi xen ghép tôm Sú, cá Đối, cá Kình, cá Dìa tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình nuôi xen ghép tôm Sú, cá Đối, cá Kình, cá Dìa tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 104, 05, 107-118

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 19

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt