ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHO NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHO NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Đình Thành,, Trần Thị Thanh,

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 126, 3C, 55-65

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 260

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt