Đánh giá độ độc tính của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh trên cây cà chua ở một số tỉnh phía Bắc

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá độ độc tính của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh trên cây cà chua ở một số tỉnh phía Bắc

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, , Trần Viết Thắng, , Phạm Thanh Bình, , Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Viết Thắng, Phạm Thanh Bình, Trần Ngọc Hùng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: 5, 19-25

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 397

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt