Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Minh Quang, Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải, Đinh Hồ Anh, Trần Thị Phương Nhung

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp) (1859-0004)

 Tập, (số), trang: 7, 16, 625-637

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 17

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt