Đặc điểm hình thái và chất lượng quả cà chua chuyển gen CTB (Cholera toxin B subunit)

 Nội dung tóm tắt: Nhóm nghiên cứu đã biểu hiện tiểu đơn vị B của độc tố cholera (CTB) gây bệnh tả của vi khuẩn Vibrio cholerae trong quả cà chua giống 311 (Lycopersicon esculentum L. cv. 311). Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đánh giá hình thái, chất lượng và sự biểu hiện của CTB trong quả cà chua chuyển gen. Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu cho thấy, không có sự thay đổi đáng kể về đặc điểm hình thái và chất lượng của quả chuyển gen so với đối chứng. Mức độ biểu hiện của CTB trong quả cà chua chín khoảng 0,89% protein hòa tan tổng số. Phân tích GM1-ELISA cho thấy, protein CTB có liên kết khá mạnh với ganglioside-GM1, gợi ý rằng các tiểu đơn vị B đã tạo ra dạng pentamer có hoạt tính sinh học.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Thị Thinh, Đặng Thanh Long

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên (1859 - 1388)

 Tập, (số), trang: 64, 159-165

 Số ISSN/ISBN: 1859 - 1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 152

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt