Đa dạng di truyền dựa trên đặc điểm hình thái của quần thể sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở Nam Trà My, Quảng Nam

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá độ đồng nhất và đặc điểm hình thái của quần thể sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam. Tổng cộng có 80 cá thể được thu thập từ các khu vực khác nhau trên đỉnh Ngọc Linh của Quảng Nam được mô tả chi tiết về mặt hình thái. Các mẫu thu thập có độ đồng đều cao và thuộc cùng 1 nhóm di truyền. Số lá, chiều dài và chiều rộng lá chét có thể sử dụng như những đặc điểm hình thái quan trọng để đánh giá và chia bộ mẫu giống thành các phân nhóm nhỏ.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 203-210

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 295

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt