CORRELATIONS OF FRUIT YIELD WITH OTHER YIELD CONTRIBUTING COMPONENTS AND INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL TRAITS IN SPONGE GOURD (LUFFA CYLINDRICA)

 Nội dung tóm tắt: CORRELATIONS OF FRUIT YIELD WITH OTHER YIELD CONTRIBUTING COMPONENTS AND INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL TRAITS IN SPONGE GOURD (LUFFA CYLINDRICA)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Thao Thu Phan, Ha Thi Khanh Le

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 128, 3B, 27–40

 Số ISSN/ISBN: 2588–1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 11

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt